قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت اول

گرچه بیش از یکصدگونه، زیرگونه و واریته از قارچ Volvariella در سراسر جهان شناخته شده است( Singer,1975 ;Shaffer, 1957).ولی همه انواع Volvariellaهای کشت شده در جنوب شرق آسیا متعلق به گونه V.volvaceaاست(Singer,1975). این قارچ را عموماً تحت عنوان "قارچ خوراکی کلشی"،"قارچ خوراکی کلش شالیزار" و یا "قارچ خوراکی چینی" میشناسند. Volvariella متعلق به خانواده PlutaceaeKolt.& Pouz از رده بازیدیومیستهاست.58(Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomyteidae, Agaricales, Plutaceae,)

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت دوم

همانطور که در بخش اول مقاله در شماره قبل ذکرشد، volvariella ی قارچ خوراکی متعلق به مناطق گرم سیری و نیمه گرم سیری است و سابقه کشت آن به سال 1822 در چین برمیگردد این قارچ را عموما تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی) (قارچ خوراکی کلش شالیزار) و یا (قارچ خوراکی چینی) می شناسند. والواریلا متعلق به خانواده Plutaceae Kolt& Pouz از رده بازیدیومیست ها است. در شماره قبل در خصوص موقعیت جغرافیایی، پیشینه ژنتیکی، مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی و مرحله بلوغ والواریلا صحبت شد. در این قسمت درباره مراحل طویل شدن، دکمه ...

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت سوم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، Volvarialla قارچ خوراکی متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و متعلق به خانواده Plutaceae Kolt &Pouz از رده بازیدیومیست هاست. این قارچ را عموما تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی) (قارچ خوراکی کلش شالیزار) و یا (قارچ خوراکی چینی) می شناسند. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی مراحل بلوغ، طویل شدن، دکمه ای، تخم مرغی، تندش و تشکیل ریسه و کلامیدوسپورها در قارچ والواریلا صحبت شد. در این قسمت به روش های کشت قارچ می پردازیم و باهم می خوانیم.

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت چهارم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، Volvariella تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی)، و یا (قارچ خوراکی چینی) متعلق به مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی رشد، مراحل و بلوغ، طویل شدن و همچنین روش های تولید بذر قارچ ولواریلا صحبت شد. در این قسمت به روش های تولید این قارچ می پردازیم.

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت پنجم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، قارچ و یا (قارچ خوراکی چینی) متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی و مراحل رشد، بلوغ، طویل شدن، روش های تولید بذر، کشت و تولید قارچ از راه های بدون پاستوریزاسیون و پاستوریزاسیون برای قارچ خوراکی Volvariella مطعلق به مناطق گرمسیری- صحبت شد. در این قسمت به محصول دهی، برداشت محصول و فرآوری آن مشکلات کشت قارچ و جایگاه تاکسونومیکی جنس Volvariella می پردازیم.

ادامه مطلب

قارچ خوراکی و نقش تغذیه ایی و سلامت آن در جامعه

قارچ یک غذای خوش طعم در سبد غذایی مردم کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت و بعنوان یک منبع غذایی با ارزش مورد علاقه مردم است؛ در مورد قارچ دکمه ای سفید (The White Button Mushroom: Agaricus bisporus) رایج ترین قارچی که در سراسر دنیا کشت می شود
قارچ بعنوان غذایی کم کالری، دارای ارزش تغذیه ای زیاد و مفید برای افراد مختلف جامعه است.

ادامه مطلب