تاثير تيمارکوتاه مدتCO2 بالا بر کيفيت و ماندگاری قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) با شرايط نگهداری در يخچال

قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus L.) با طعم و مزه ویژه و فواید آن به بازار عرضه می شود. عمر مفید قارچ تازه محدود است و کیفیت آن در طول نگهداری به سرعت کاهش می یابد . این عمدتا به علت میزان تنفس بالا است.
تغییرات پس از برداشت قارچ شامل قهوه ای شدن کلاهک ، نرم شدن بافت ها ، از دست دادن رطوبت و از دست دادن قابلیت فروش آنها است. اتمسفر کنترل شده غنی از CO2 ، میزان تنفس ، متابولیسم انرژی و تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری از محصولات تازه را پس از برداشت تعدیل بخشید. در این مطالعه ، قارچ های دکمه ای، با ...

ادامه مطلب

تغییرات ناشی از شستشوی پراکسید هیدروژن در کیفیت پس از برداشت قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در طول نگهداری

مطالعه حاضر این فرضیه را مطرح کرد که شستشوی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) با محلول آبی H2O2 کیفیت پس از برداشت خود را از نظر کاهش وزن، بلوغ، رنگ، طعم، مزه، بروز بیماری و پذیرش کلی از نظر مصرف کننده در طول نگهداری حفظ می کند.

برای آزمون این فرضیه، قارچ های دکمه ای تازه با محلول آبیH2O2 در غلظت های مختلف (3، 4 و 5 درصد) به مدت 2 دقیقه شسته و در دو شرایط دمایی نگهداری شدند.

دمای پایین (5 درجه سانتیگراد) و دمای اتاق (25-35 درجه سانتیگراد). نتایج نشان داد که تیمارهای شستشو با غلظت‌های ...

ادامه مطلب