کاربرد غلظت های مختلف منگنز و انواع خاک پوششی بر شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف منگنز و انواع خاک پوششی بر شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ( SOD ) در قارچ دکمه ای سفید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار با 4 سطح منگنز (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلو گرم منگنز) و 3 نوع خاک پوششی (پیت ماس (شاهد)، ضایعات نخل خرما +پرلیت و ورمی کمپوست +پرلیت) در شرکت کشاورزی قارچ دزفول در سال 1392 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف منگنز بر میزان شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) معنی دار بوده است به نحوی که با افزایش غلظت منگنز از 100 به 200 و از 200 به 300 نسبت به شاهد غلظت صفر منگنز این دو صفات افزایش پیدا کرده اند .همچنین انواع خاک پوششی بر میزان شاخص کیفی رنگ و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) تاثیر متفاوت و معنی داری داشته است .بیشترین میزان شاخص کیفی رنگ و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در خاک پوششی ورمی کمپوست+ پرلیت و کمترین در خاک پوششی ضایعات نخل خرما+ پرلیت حاصل گردید. اثرات متقابل غلظت های مختلف منگنز و خاک پوششی بر میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و شاخص کیفی رنگ معنی دار نبود.

کاربرد غلظت های مختلف منگنز و انواع خاک پوششی بر شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus

حسین سالاری نیا* 1 ،عبدالامیر معزی 2 ،علی اسلامی زاده 3

1*- نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
2- دانشیار،گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
3- کارشناس ارشد،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
مقدمه:
مواد و روش کار:
نتایج و بحث:
منابع:

دانلود متن کامل مقاله به صورت pdf پیوست شد

ارسال نظر

نام *

ایمیل *