جزییات
Content Detail

معرفی واحد تولید قارچ خوراکی خشک شده:

به منظور سهولت در نگهداری و حمل و نقل به نقاط دور و استفاده در صنایع غذایی می توان قارچ خوراکی تازه را خشک نمود.

در این شرکت واحد تولید قارچ خشک به ظرفیت تبدیل  2500 کیلوقارچ تازه به قارچ خشک احداث و راه اندازی گردیده است .