جزییات
Content Detail
:معرفی واحد بذر قارچ خوراکی

با توجه به توسعه تولید این شرکت و نیاز به تولید و خودکفایی بذر قارچ خوراکی، آزمایشگاه تولید اسپاون شرکت کشاورزی جلگه دز در سال 1379 با ظرفیت اسمی 30 تن در سال راه اندازی شد. با توسعه بیشتر شرکت و راه اندازی فار دو و سه و پس از آن کمپوستینگ فاز سه، نیاز به تولید بذر بیشتر، مجموعه را به این واداشت که توسعه و بازسازی آزمایشگاه تولید اسپاون را در برنامه قرار دهد. در تکمیل و بازسازی آزمایشگاه از به روزترین تکنولوژی ها استفاده شده است. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید اسپاون آزمایشگاه شرکت کشاورزی جلگه دز(قارچ دزفول) بیش از 600 تن در سال می باشد.اسپان در آزمايشگاه مجهز و در شرايط كاملاً استريل تهيه مي گردد. مراحل كار شامل پخت گندم و استريل آن و در نهايت مايه كوبي مي باشد كه پروسه توليد بذر حــدود 45 روز بطول مي انجامد.