جزییات
Content Detail
واحد تولید کمپوست
در این واحد کمپوست فاز 1و 2و 3 بوسیله ماشین آلات و تجهیزات مدرن روز دنیا که برا ی اولین بار در خاورمیانه ، در این شرکت به کار گرفته شده است تولید می گردد.
کمپوست فاز 3 تولید شده در این شرکت به تایید کارشناسان خبره جهانی کیفیتی بسیار عالی داشته و مطابق با استانداردهای تولید در اروپا می باشد.
میزان تولید کمپوست فاز 3 این شرکت ، 50 هزار تن در سال می باشد که حدود  50 % آن در سالنهای مزارع پرورش قارچ این شرکت مصرف می شود و مابقی آن قابل فروش به واحدهای تولید قارچ خوراکی دکمه ای همکار در ایران و کشورهای دیگر می باشد.