جزییات
Content Detail

نویسنده: مدیرسیستم

عکاس: سامانی

به مناسبت اتمام عملیات اجرایی و شروع به کار واحد تولید کمپوست فاز3 که با همکاری شرکت دالسم انجام شد ، با حضور John Brings یک تابلو نقاشی از نمای هوایی واحد تولید کمپوست فاز3 به شرکت کشاورزی جلگه دز اهدا شد .