قارچ خشک شده
Product
نمایی از سالن های کشت
سالن کشت قارچ خوراکی
نمایی از درب سالن های کشت
سالن های کشت قارچ خوراکی
دستگاه های کشت قارچ خوراکی
کشت مکانیزه قارچ خوراکی
کشت مکانیزه قارچ خوراکی
دستگاه های کشت قارچ خوراکی
واحد بسته بندی قارچ خوراکی
واحد بسته بندی شرکت کشاورزی جلگه دز