واحد باغات
Product
نمایی از بسته بندی محصولات واحد باغات شرکت کشاورزی دز
بسته بندی محصولات واحد باغات
درخت نارنگی
انواع نارنگی در این واحد کشت می شود
نمایی از درخنان واحد مرکبات
درخت نارنگی
درختان پر برکت واحد باغات
نمایی از درخت پرتقال
باغ مرکبات جلگه دز
باغ مرکبات جلگه دز
درخت پرتقال
درخت نارنگی
درخت نارنگی
نمای بالا از درختان پرتقال
نمای بالا از درختان پرتقال