گالری
Gallery
قارچ سفید
قارچ سفید1
قارچ خشک
قارچ خشک سفید
بسته بندی
نمایی از بستته بندی های قارچ خوراکی
سالن کشت
نمایی از سالن کشت قارچ سفید
نمای هوایی شرکت جلگه دز
وسعت تاسیسات شرکت کشاورزی جلگه دز(قارچ دزفول) در نمای هوایی
بسته بندی
نمایی از سالن بسته بندی قارچ
آزمایش
تست