تماس با ما
Contact Us
شرکت کشاورزی جلگه دز
واحد پرورش قارچ ، تولید کمپوست و بذر
آدرس مزرعه : دزفول ، جاده شوشتر ، ضلع شرقی شهرک صنعتی شماره یک ، قارچ دزفول
42547140-43[061]تلفن مرکزی :
42547408[061]بازرگانی و فروش :
42547633[061]اداری و مالی :
42547936[061]مدیریت تولید :
42547634[061]نمابر :
ایمیل: info@jolgehdez.com